• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

گل جالیز (گلک)

  • ۸۳
گل جالیز (گلک)

گل جالیز یا گلک (Orobanche)،انگل مطلق و اجباری ریشه ی گیاهان دولپه بوده و به دلیل فقدان برگ و سبزینه با جذب آب و مواد غذایی از گیاه میزبان سبب کاهش رشد و عملکرد، ایجاد پژمردگی و در نهایت مرگ آن می شود. 

دامنه میزبانی این انگل در بین گیاهان دولپه وسیع بوده که در این خصوص میتوان به گیاهانی چون آفتابگردان، گلرنگ، بادمجان، گوجه فرنگی، توتون، عدس، باقلا، نخود، کلزا، هویج و برخی درختان میوه همچون بادام، زردآلو و غیره اشاره نمود. 

تعداد 36 گونه گل جالیز در ایران موجود می باشد که گونه های موجود به زراعی، سبزیجات، صیفی جات و درختان میوه وارد می کنند.

چرخه زندگی گل جالیز با بذر شروع میشود. بذر از طریق تحریک مواد مترشحه ریشه گیاه میزبان شروع به جوانه زدن می نماید و پس از اتصال به ریشه گیاه میزبان زندگی خود را ادامه می دهد. بنابراین به هیچ عنوان نباید اقدام به کَندن آن نمود.

 هر بوته گل جالیز حدود 250 هزار بذر بسیار ریز تولید میکند. 

ابزار وبمستر