• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

سپردار واوی

  • ۱۴۵
سپردار واوی

گیاهان مورد حمله: 

این آفت به درختان سیب، هلو، گوجه، زردآلو و ندرتاً گلابی حمله میکند. در روی درختان بید، تبریزی، یاس و عده دیگری از درختان زینتی، همچنین به سیب های شفیع آبادی، شمیرانی، مورو، الله و به خصوص سیب گلاب بیشترین خسارت را وارد می کند.

مرحله زیان: پورگی

زمستان گذرانی: پورگی

محل خسارت: 

سپردار واوی سیب به تمام قسمتهای هوایی درخت سیب از قبیل تنه، شاخه، برگ و میوه حمله می نماید. درختان آلوده دارای برگ های کوچک و پریده رنگ، میوه های بدشکل و ریز و سرشاخه های خشک می باشند.

این آفت به درختان ضعیف بیشتر حمله می کنند و در آلودگی شدید باعث باریک شدن سرشاخه ها، بدشکلی میوه و ضعف درخت می شوند و در زمان پوست گیری پسته (در صورتی که آلودگی در دانه ها باشد)دانه ها نارس مانده، پوسته قرمز رنگ می شود و به پوسته استخوانی می چسبد و در دستگاه پسته پوستکن، پوست نمی شوند.