• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مبارزه با سپردار واوی

  • ۶۹
مبارزه با سپردار واوی
علاوه بر تعداد زیادی از کفشدوزک ها، زنبورهای پرازیتوئید از خانواده Aphelinidae زمستان را به صورت لارو در داخل بدن حشره ماده می گذرانند و در بهار موقعی که پوره ها شروع به تعویض جلد کردند این زنبورها خارج شده و در بدن پوره های سن دوم شروع به تخم ریزی میکنند. 
مبارزه شیمیایی باید زمانی باشد که 75%پوره های از زیر سپر خارج شده باشند.
ترکیب آبامکتین و کونفیدور همچنین استفاده از موونتو، آزینفوس متیل (گوزاتیون)، اتیون 1.0 درهزار، اتریمفوس (اکامت) یک در هزار، دورسبان 1.0 -0 درهزار.
روغن امولسیون شونده ،سمپاشی زمستانه اواخر زمستان به صورت سموم روغنی (روغن ولک) پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل از بیداری درختان انجام می شود. روغن های زمستانه دارای هیدروکربن اشباع کمتری هستند.

ابزار وبمستر