• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

خاک مناسب درخت انار

  • ۲۲۸
خاک مناسب درخت انار

از جمله ی ویژگی های با ارزش درخت انار، انعطاف پذیری آن نسبت به انواع خاک ها و تحمل کم آبی و شوری آب و خاک می باشد. 

انار را می توان در انواع خاک ها از شنی تا رسی و حتی اراضی شور کشت کرد، اما درخت انار برای رشد مطلوب، به خاکی با زهکشی خوب و بافت متوسط رسی احتیاج دارد. 

خاک های با بافت شنی- رسی مناسب ترین خاک برای تولید انار می باشند. بافت لوم و هدایت الکتریکی(Ec)کمتر از 2 دسی زیمنس بر متر حد مطلوب برای خاک باغ انار می باشد. ریشه ی درخت انار تا عمق 1/5 متری زمین نفوذ می کند و قدرت ریشه زایی آنها بالاست ولی حداکثر ریشه ها در عمق 50-20سانتی متری قرار دارند. 

شخم سالانه و مصرف کودهای دامی در بهبود شرایط فیزیکی، تهویه بهتر خاک، گسترش ریشه و افزایش کمی و کیفی میوه بسیار مؤثر است.

ابزار وبمستر