• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

گل ثمری و گل بی ثمر در درخت انار

  • ۸۸
گل ثمری و گل بی ثمر در درخت انار

درخت انار در طول فصل رشد 4 - 3 مرتبه و در هر نوبت دو نوع گل تولید می کند. 

یک عده گل هایی هستند که به میوه تبدیل می شوند و به گل ثمری یا گل مثمر معروفند. و عده ی دیگر گل های علفی یا غیرثمری که می ریزند. 

گل های مثمر، کشیده و قطرشان در محل اتصال به اسپور (شاخه) بیشتر از قطرشان در گلوی گل است. گل های غیر مثمر نسبت به گل های مثمر، کوتاه تر و قطرشان در محل اتصال به اسپور کمتر از قطرشان در گلوی گل است.

گاهی در انار گل هایی با مشخصات بینابین نیز دیده می شود

ابزار وبمستر