• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نیاز آبی باغ انار

  • ۷۹
نیاز آبی باغ انار

آب از جمله عوامل مؤثر در تولید اقتصادی انار محسوب می گردد. هرچند درخت انار به شرایط کم آبی مقاوم است و شواهد نشان میدهد، حتی باغ هایی که چند سال آبیاری نشده اند، بعد از آبیاری، مجدداً شروع به رشد نموده و پاجوش های زیادی تولید می کنند و با تربیت این پاجوش ها میتوان بار دیگر آن را به یک باغ پرمحصول و اقتصادی تبدیل نمود. 

با این حال کمیت و کیفیت آب برای درختان انار عامل تعیین کننده در میزان 

عملکرد و کیفیت میوه و حتی مدیریت آفات آن می باشد.

آبهای با هدایت الکتریکی( Ec )کمتر از 2 دسی زیمنس بر متر، برای انار بسیار مناسب است. اما تحت شرایط خاص از جمله در اختیار داشتن آب کافی، مناسب بودن بافت و عمق خاک و داشتن زهکش، میتوان با مدیریت خوب، از آبهای با هدایت الکتریکی تا 5 دسی زیمنس بر متر نیز استفاده نمود. شوری های بالاتر باعث افت شدید کمی و کیفی محصول و افزایش حساسیت درخت در مقابل استرس های محیطی می گردد.


ابزار وبمستر