• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنترل سرمازدگی در درختان انار

  • ۷۸
کنترل سرمازدگی در درختان انار
درختان مسن و انارهای شیرین به سرما حساس ترند. سرمای بهاره هم موجب ازبین رفتن گل، برگ و سرشاخه های جوان انار می گردد. گرماهای شدید (بالاتر از 40 درجه سانتیگراد)، نیز باعث خسارت به میوه و درخت انار می.شود. 
به منظور کاهش اثرات شرایط نامساعد محیطی، از جمله سرما، گرما و نور شدید، در مناطق حاشیه کویر می توان با انتخاب ارقام مقاوم و نیز رعایت پاره ای 
از مسائل زراعی، از جمله انتخاب صحیح محل احداث باغ، هرس مناسب، جهت درست کاشت و مدیریت منطقی علف های هرز، میزان خسارت را تقلیل داد. 
شیب های شمالی و کاشت انار در دامنه ارتفاعات هم خطر سرما را کم می کند. برعکس کاشت درخت در نوک تپه ها و یا قعر دره ها و همچنین کاشت درخت در شیب های رو به جنوب خطر سرما و یخ زدگی را افزایش می دهد.

ابزار وبمستر