• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

خزانه انار

  • ۷۶
خزانه انار

زمین خزانه باید از زمین های بکر، سالم با خاک حاصلخیز و شیرین انتخاب گردد. 

زمین هایی که قبلا زیر کشت سبزی و صیفی و یا باغ بوده است، برای ایجاد خزانه مناسب نیست. 

بعد از انتخاب زمین مناسب، آن را شخم زده و سپس به صورت جوی و پشته در می آوریم و قلمه ها را به فاصله 10 سانتیمتر از یکدیگر در دو طرف پشته و به صورت مایل، به نحوی که 10 - 5 سانتیمتر از قلمه ها بیرون از خاک و بقیه در زیر خاک باشند، می کاریم. 

مصرف هیچ نوع کود، اعم از دامی یا شیمیایی، برای زمین خزانه انار توصیه نمی شود.

ابزار وبمستر