خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

چند نکته درباره کودها

  • ۵۳۲
چند نکته درباره کودها

🌿نیاز کودهای فسفر و پتاس در زمین های شنی بیشتر از زمین های رسی می باشد.  

🌸استفاده از سولفات آمونیم و سولفات پتاسیم بالا کاهش PH خاک های قلیایی می شود.

🌳بایستی توجه داشت که مصرف زیاد فسفر مانع جذب عناصر آهن، روی، و منگنز یا حتی عناصر ازت و پتاس می شود.

🌺مصرف کود سولفات پتاسیم در زمینهای شور موجب کاهش کلرور سدیم می گردد اما در خاک هایی که شور نیست، از کلرور پتاسیم هم می توان استفاده نمود.

🌱استفاده بی رویه  از ازت، به علت افزایش رشد سبزینه ای و بر هم زدن نسبت کربن به نیتروژن (C به N) مناسب نیست.

🌸کود اوره به عنوان مهمترین ترکیب ازت دار، تقریبا برای هر خاکی مناسب است.  

🌳بهترین کود در مراحل اولیه رشد کودهای فسفر بالا و پتاس بالا هستند. 

✅تاکید می شود بر اساس آنالیز آزمایشگاهی و نیاز واقعی مزرعه، با مشورت و توصیه کارشناسان مجرب و با اطمینان از اصالت و کیفیت کود، اقدام به مصرف کودها شود.

✅مصرف بی رویه کودها ممکن است عوارضی از قبیل برهم کنش های منفی، شور شدن خاک، مسمومیت خاک، آسیب به موجودات مفید خاک و .... را به همراه داشته باشد.

ابزار وبمستر