• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

طریقه صحیح چالکود

  • ۸۲
طریقه صحیح چالکود
عمق 30 تا 50 سانتی متری و به شعاع نصف سایه انداز درخت.

ابزار وبمستر