• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

انواع هرس در درختان میوه

  • ۹۱
انواع هرس در درختان میوه

عمل هرس نقش مهمی در زندگی درختان میوه دارد. آشکارترین اثر آن، تولید شاخه های جدید و افزایش محصول است. هرس درختان میوه به سه دسته تقسیم می شوند:

۱- درختانی که فقط لازم است برای فرم دهی در اوایل کاشت و رشد آن ها هرس شوند مانند گردو وخرمالو

 ۲-درختانی که لازم است در هر سال هرس شوند مانند هلو و انگور

با این حال کلیه درختها از نظر حذف شاخه ها، شاخسارها و به طور کلی قسمت های آلوده به آفات و بیماری ها می تواند مورد هرس قرار گیرد.

ابزار وبمستر