• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

فواید و نتایج هرس درختان میوه

  • ۶۳

۱-شروع باردهی:

هسته دارهائی که روی شاخه ها ی یک ساله بار می دهند، براثر هرس، شاخه های بارده بلند فراوانی می سازند که بسیار قوی و با ارزش هستند.

۲-تناوب باردهی:

برای نمونه با انجام هرس تنک شدید، تناوب باردهی تقویت می شود. چنانچه هرس پیش از سالی که محصول آن عادی است، انجام شود، تناوب باردهی تغییر می کند و سال باردهی به سال بدون محصول تبدیل می گردد.

۳-مدت باردهی:

طول دوره باردهی با هرس رابطه مستقیم دارد. درختانی که هرس نمی شوند، نه فقط خیلی زود به بار می نشینند، بلکه خیلی زود از بار دادن خسته می شوند. این امر در مورد کلیه درختان کم رشد صدق می کند. 

هرس مرتب درختان بر طول دوره باردهی می افزاید ولی جوان کردن به موقع شاخه های بارده و تقویت قدرت شاخه دهی درخت، نتایجی نیکوتر خواهد داشت.

۴-میزان محصول و درشتی میوه ها:

هرس به ویژه هرس باردهی، بر میزان محصول و درشتی میوه ها تاثیر می گذارد. یکی از هدف های کلی به اصطلاح جوان کردن شاخه های بارده، بهبود کیفیت میوه ها است. زیرا با افزایش تعداد میوه ها از درشتی آن ها کاسته می شود. بنابراین با کوتاه نگه داشتن شاخه های جانبی می توان به آسانی بر درشتی میوه هایی که روی شاخه های قوی تر قرار گرفته اند،افزود.  

۵_ کاستن ماده تلقیح عوامل بیماری زا و جمعیت آفات:

ماده تلقیح عوامل بیماری زا و جمعیت آفات را می توان با انجام هرس تا حدی کاهش داد. زیرا از این راه ساده، کانون ابتلا محو و یا محدود می شود.

ابزار وبمستر