• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

اثر مثقابل هرس و کود ازت

  • ۳۵
اثر مثقابل هرس و کود ازت

اثر ازت در رابطه با هرس بسیار قابل توجه است. نتیجه اثر متقابل ازت و هرس نیز ممکن است برای درخت سودمند یا زیان آور باشد. برای نمونه دادن به موقع کود ازته پس از هرس قدرت جوانه زدن را تقویت می کند.

در مقابل اثر کود ازته با انجام هرس به موقع، بیشتر می شود و همچنین این اثر متقابل ممکن است علاوه بر افزایش قدرت رویشی به درشت تر شدن میوه ها نیز بینجامد.

به همین سبب می توان دادن کود ازته به درختان کم رشد را پیشنهاد کرد.

ابزار وبمستر