• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

ببُرید و بسوزانید

  • ۹۱
ببُرید و بسوزانید

ساده ترین و قدیمی ترین پیشنهاد برای مبارزه با آفات و بیماری ها در باغبانی این بود که (ببرید و بسوزانید). گرچه این توصیه از مدت ها پیش دیگر به تنهایی چاره ساز نیست ولی هنوز هم مسئله ای موثر در مقابله با آفات و بیماریها به شمار می رود. البته مبارزه با بیماریهای ویروسی به وسیله هرس ممکن نیست.

ابزار وبمستر