• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

پیکاسول جنوبگان

  • ۲۷۵
پیکاسول جنوبگان

✅حاوی فسفیت پتاسیم با بالاترین درصد فسفر و پتاسیم

✅جـذب سـریع از طریـق بـرگ به دلیـل انـدازه کوچکتـر مولکول فسـفیت نسبت به فسفات

✅توصیــه شــده بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی و افزایــش مقاومــت گیـاه در مقابـل گمـوز، سـفیدک دروغـی، بوتـه میـری و پوسـیدگی ریشـه

✅بهبود دهنده تغذیه گیاه با خاصیت قارچ کشی به صورت همزمان

✅بهبود دهنده کیفیت و رنگ آوری میوه ها

✅یکنواخت سازی و پیش رس نمودن محصول

ابزار وبمستر