خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

فروت ست جنوبگان

  • ۶۷۵
فروت ست جنوبگان

✅حاوی عناصر ضروری ازت، روی و بر جهت تلقیح و خوشه بندی بهتر

✅حـاوی آمینـو اسـید، عصـاره جلبـک و فولویـک اسـید جهـت افزایـش

✅مقاومـت گیـاه در مقابـل تنش هـای محیطـی

✅تقویت کننده جوانه زنی و رشد لوله گرده

✅محرک رشد و توسعه ریشه

✅افزایش دهنــده اســتحکام ســلول ها و مقاومــت گیــاه در مقابــل تغییرات نامساعد محیطی

✴️بهترین زمان مصرف:

✅بعد از برداشت محصول و روزهای پاییزی✔️

ابزار وبمستر