• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

فروت ست جنوبگان

  • ۱۸۵
فروت ست جنوبگان

✅حاوی عناصر ضروری ازت، روی و بر جهت تلقیح و خوشه بندی بهتر

✅حـاوی آمینـو اسـید، عصـاره جلبـک و فولویـک اسـید جهـت افزایـش

✅مقاومـت گیـاه در مقابـل تنش هـای محیطـی

✅تقویت کننده جوانه زنی و رشد لوله گرده

✅محرک رشد و توسعه ریشه

✅افزایش دهنــده اســتحکام ســلول ها و مقاومــت گیــاه در مقابــل تغییرات نامساعد محیطی

✴️بهترین زمان مصرف:

✅بعد از برداشت محصول و روزهای پاییزی✔️

ابزار وبمستر