• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

اصول صحیح عملیات کشاورزی

  • ۱۸
اصول صحیح عملیات کشاورزی

انتخاب بذر از رقم هایی با کیفیت مناسب وبا اولید فراوان محصول

انتخاب بهترین زمان و بهترین روش کاشت

انتخاب کودهای مناسب با در نظر داشتن تعادل بین عناصر تغذیه ای و هم چنین روش و زمان استفاده از آن ها

افزودن ماده آلی

حفظ یک PH مناسب خاک

مقابله با حشرات و بیماری ها

تامین و اقدامات آبیاری و زهکشی

به کارگیری عملیات مدیریتی مناسب

ابزار وبمستر