• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

اوره یا کود شکری

  • ۱۷۴
اوره یا کود شکری

اوره با 46 درصد نیتروژن، به دلیل غلظت زیاد و قیمت پایین آن، در برابر هر واحد نیتروژن، یکی از مهم ترین منایع این عنصر در دنیاست؛

استفاده از این کود نیازمند عملیات کشاورزی درست و مناسب است تا از تصعید آن به صورت گاز آمونیاک در هوا، جلوگیری شود.

اوره باید زمانی مصرف شود که یا امکان مخلوط کردن آن با خاک، بلافاصله پس از پخش کردن یا پیش بینی بارندگی در ساعات آینده و یا آبیاری پس از مصرف این کود وجود داشته باشد.

ابزار وبمستر