خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

کودهای شیمیایی

  • ۹۶۶
کودهای شیمیایی

آن دسته از کودهایی که حاوی دو یا سه عنصر تغذیه ای اولیه باشند را، کودهای چند عنصری و گاهی دو یا سه عنصری می نامند.


مزیت کودهای چند عنصری:

سهولت در حمل و نقل و نگهداری

سهولت درکاربرد

مقدار بالای عنصر تغذیه ای

سهولت پخش این کودها در مزرعه

کوددهی متعادل: به طور مثال سه عنصر پتاسیم، فسفر و نیتروژن به طور همزمان در اختیار گیاه قرار می گیرند.
ابزار وبمستر