• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کودهای چند عنصری

  • ۳۳
کودهای چند عنصری

آن دسته از کودهایی که حاوی دو یا سه عنصر تغذیه ای اولیه باشند را، کودهای چند عنصری و گاهی دو یا سه عنصری می نامند.


مزیت کودهای چند عنصری:

سهولت در حمل و نقل و نگهداری

سهولت درکاربرد

مقدار بالای عنصر تغذیه ای

سهولت پخش این کودها در مزرعه

کوددهی متعادل: به طور مثال سه عنصر پتاسیم، فسفر و نیتروژن به طور همزمان در اختیار گیاه قرار می گیرند.
ابزار وبمستر