• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

چطور بفهمیم گیاهمون به کود احتیاج داره؟

  • ۸۳
چطور بفهمیم گیاهمون به کود احتیاج داره؟

1_ علائم گرسنگی(علائم کمبود) در گیاهان، شامل زردی، توقف رشد و غیره


2_ آزمایش و تجزیه خاک برای عناصر مورد نیاز و مقدار آن ها


3_ آزمایش گیاه یا آزمون بافت گیاه


4_ آزمایش های کودی در مزرعه


ابزار وبمستر