• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کودهای کند رها

  • ۱۱
کودهای کند رها

کودهای کند رها یا کودهایی که به صورت کنترل شه مواد غذایی خود را آزاد می کنند، حاوی عناصر تغذیه ای (معمولا نیتروژن)، به شکلی هستند که بعد از استفاده، این کودها عناصر تغذیه ای خود را نسبت به کوهای آلی با تاخیر آزاد می کنند.

این ویژگی با پوشش دار کردن کود های معمول (نیتروژنی یا NPK) با گوگرد یا مواد پلی مری با ترکیبات خاص انجام می گیرد.ابزار وبمستر