• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

عملکرد گیاه

  • ۷۹
عملکرد گیاه

✅عملکرد تا حد زیادی به محدود کننده ترین عنصر غذایی موجود در خاک و خود گیاه بستگی دارد.

✅این بدین معنی است که کمبود عناصر غذایی به شدت روی رشد و عملکرد گیاه تاثیر گذاشته و آن را محدود می سازد.

✅در کشاورزی این مساله ببشتر برای فسفر، پتاسیم، نیتروژن، گوگرد و منیزیوم اتفاق می افتد. بنابراین این عناصر باید به شکل کودهای معدنی استفاده شده تا عملکرد مناسبی حاصل شود.

ابزار وبمستر