• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

بهترین زمان اجرای آزمون خاک

  • ۷۰
بهترین زمان اجرای آزمون خاک

بهترین زمان برای انجام آزمون خاک کی هست؟


👈🏻 بهترین زمان، قبل از کاشت گیاه و یا قبل از شروع فصل رشد است که عموما این زمان فصل پائیز می باشد.


👈🏻 در این ایام زارع و باغدار وقت بیشتری داشته و بهتر میتواند نسبت به تهیه کودهای مورد نیاز و نیز مصرف آنها اقدام نماید.


👈🏻 آزمون خاک اطلاعات جامعی در رابطه با خصوصیات خاک (فیزیکی وشیمیایی) شامل: وضعیت عناصر غذایی (کمبودها وسمیت ها)، شوری، اسیدیته، بافت خاک، درصد مواد خنثی شونده، وضعیت خاک ازنظر یون سدیم و غیره را به ما نشان می دهد.


👈🏻 بنابراین با آزمایش خاک می توان از مصرف بی رویه برخی از کودها جلوگیری کرد.


ابزار وبمستر