• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

هرس پا کوتاه در درخت انار

  • ۱۰۱
هرس پا کوتاه در درخت انار

✅در این نوع هرس، درخت دارای یک تنه کوتاه به ارتفاع 40 - 30 سانتی متر می باشد.
✔️بدین منظور نهال را به هنگام کاشت از ارتفاع 40 - 30 سانتیمتر قطع می کنند و روی تنه کوتاه باقیمانده، از بین شاخه های سبز شده دو شاخه انتخاب و بقیه را حذف می کنند.
✅در سال دوم شاخه های انتخابی سال قبل را از 30 سانتیمتری قطع می کنند، سپس روی هریک از این شاخه ها، از بین شاخه های جدید دو شاخه انتخاب می شود.
✅در سال سوم، شاخه های جدید را مثل سال قبل به اندازه 30 سانتیمتر نگه داشته و بقیه را قطع میکنیم. سپس روی هر کدام سه شاخه تازه و قوی نگه داشته و بقیه را حذف می کنند.
✅روی شاخه های انتخابی نیز حدود دو سوم طول شاخه را باقی گذاشته و بقیه قطع می گردد. بدین ترتیب در پایان سال سوم روی هر درخت 12 شاخه خواهیم داشت.


ابزار وبمستر