• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

پیشگیری از هجوم آفات سپردار

  • ۳۵۲
پیشگیری از هجوم آفات سپردار

1- رعایت فاصله مناسب کاشت: این کار باعث برقراری جریان هوا و تهویه مناسب بین درختان و کاهش جمعیت آفت خواهد شد.

2- عدم احداث باغات مرکبات در خاک هایی با بافت رسی، تا حدودی سنگین و در دره ها و کف رودخانه ها

3- استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار و بازدید منظم قطره چکان ها برای اطمینان از عملکرد درست آنها

4- هرس منظم شاخه و برگهای آلوده به منظور تهویه مناسب بین درختان و کاهش رطوبت باغ