• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

ردیابی خسارت پسیل مرکبات

  • ۱۷۵
ردیابی خسارت پسیل مرکبات

خسارت مستقیم افت باعث پیچاندن و شکافدار کردن برگ ها می شود که به ویژه شکاف های کناری برگ از علائم این آفت است.

✅در الودگی های شدید نیز منجر به نابودی جوانه های نو ظهور می گردد.

در اب و هواب خشک، پوره ها ترشحات مومی حلقوی شکلی تولید میکنند که به ردیابی آفت کمک میکند.

لذا در حین جست و جوی پسیل مرکبات روی برگ میزبان، باید توجه خود را به شاخه های جوان پیچ خورده و رشد نکرده معطوف کرد .

✔️بیشترین فراوانی مراحل رشدی بالغ و نابالغ گیاه مربوط به ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر است.

ابزار وبمستر