• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

شرایط مساعد توسعه شانکر باکتریایی مرکبات

  • ۹۳
شرایط مساعد توسعه شانکر باکتریایی مرکبات

شرایط مساعد توسعه شانکر باکتریایی مرکبات:

1️⃣باکتری از 10 تا 38 درجه سانتیگراد فعالیت میکند، اما حرارت مناسب برای توسعه بیماری 28 تا 30 درجه سانتیگراد است .
2️⃣بارندگی توام با باد مهم ترین عامل انتشار باکتری است که همزمان بادمای بالا موجب گسترش بیماری می شود.
3️⃣فعالیت مینوز و یخ زدگی در سال قبل
4️⃣استفاده از نهال آلوده
5️⃣وجود میزبان حساس
6️⃣نقل و انتقال اندام گیاهی آلوده


ابزار وبمستر