• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مدیریت شانکر باکتریایی درختان میوه

  • ۹۶
مدیریت شانکر باکتریایی درختان میوه

1️⃣از بین بردن تک درختان در مناطقی که بیماری به تازگی وارد شده و محدود به یک نقطه و به صورت تک درخت می باشد.

2️⃣استفاده از ارقام مقاوم، مانند پرتقال والنسیا و نارنگی و اصلاح روش های برداشت 

3️⃣مبارزه با علف های هرز به منظور از بین بردن میزبان دوم و همچنین ایجاد تهویه بهتر در باغ

4️⃣هرس سر شاخه های شدیدا آلوده و هرس شاخه های پائین درخت که با خاک تماس دارند و امحاء آنها 

5️⃣ضدعفونی ابزارآلات نظیر اره و قیچی با محلول 10 درصد وایتکس از یک درخت به درخت دیگر

6️⃣جلو گیری از نقل و انتقال نهال و مواد گیاهی از مناطق آلوده به مناطق سالم

7️⃣دو نوبت سمپاشی با سموم مسی در باغات سالم در مناطق آلوده، در بهار و پائیز همزمان با رویش برگ های جدید 

8️⃣دو نوبت سمپاشی قبل از آغاز بارندگی ها در پائیز و زمستان با سموم اکسی کلرور مس به نسبت 2/5 - 2 درهزار و بردوفیکس به نسبت 2 درصد به فاصله 15 روز در باغات آلوده، علاوه بر دو نوبت فوق

ابزار وبمستر