• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

عوامل گسترش شانکر باکتریایی مرکبات در باغات

  • ۷۱
عوامل گسترش شانکر باکتریایی مرکبات در باغات

✴️شانکر باکتریایی مرکبات به دلیل انتشار و گسترش سریع، ریزش برگ و میوه، خسارات کمی و کیفی میوه و سر خشکیدگ درخت یکی از خطرناک ترین بیماری های مرکبات محسوب می شود.

✴️مهمترین عامل توسعه بیماری در باغات:

✔️وجود رطوبت 

✔️بارندگی و 

✔️دمای مناسب درفصل بهار می باشد که در سال جاری شرایط برای خسارت زا شدن این عوامل فراهم شده است. 

ابزار وبمستر