• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنترل شیمیایی گل جالیز

  • ۹۲
کنترل شیمیایی گل جالیز

ارتباط نزدیک بین میزبان و گل جالیز سبب محدودیت کنترل آن به روش شیمیایی می شود. جستجو در زمینه کنترل شیمیایی گل جالیز با هدف یافتن علفکش شیمیایی باید به نحوی باشد که برای میزبان انتخابی بوده و صدمه ای به آن وارد نسازد. در رابطه با کنترل شیمیایی گل جالیز تحقیقات بیشتری توصیه می شود.

در مورد کنترل گل جالیز مصری در سیب زمینی از علفکش سولفوسولفورون

(آپیروس) %WG75 به میزان 35 گرم در هکتار، 20 ،30و 40 روز پس از رویش سیب زمینی توصیه می شود. لازم به ذکر است گیاهان حساس به علفکش های سولفونیل اوره مثل کلزا، یونجه، ذرت، عدس، نخود، چغندرقند، آفتابگردان، کتان، پیاز، خیار مزرعه ای و سورگوم بعد از کاربرد علف کش سولفوسولفورون در تناوب زراعی نباید قرار گیرند. جهت کنترل گل جالیز در توتون علفکش ای پی تی سی (ارادیکان) %EC82 به میزان 6-4 لیتر در هکتار قبل از نشاء و مخلوط با خاک، توصیه می گردد.

ابزار وبمستر