• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

اثرات تنش گرما بر مرکبات شمال

  • ۹۴
اثرات تنش گرما بر مرکبات شمال

✅در برابر تنش گرما، اندام های درخت مرکبات واکنش های متفاوتی خواهند داشت. بر این اساس در بررسی اثرات تنش گرما بر مرکبات (منطقه شرق مازندران) این گونه گزارش گردید که میوه چه در مقایسه با برگ ها، نسبت به تنش دمای بالا حساس تر بودند که علائم ظاهری آسیب، در آنها کاملاً مشخص بود.

✅در گزارشی از واکنش ارقام مرکبات به تنش گرما در شمال کشور (منطقه شرق مازندران) این گونه عنوان شده است که ارقام نارنگی پیش رس (خصوصاً میاگاوا) نسبت به تنش گرما حساسیت بالایی داشتند که آثار زردی، سیاه شدن و ریزش میوه چه آنها، مشهود بود و در مرتبه بعدی، خسارت نارنگی پیج قرار داشت.

ابزار وبمستر