• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

سایه دهی به درختان انار

  • ۱۰۷
سایه دهی به درختان انار

✅علت اصلی ترک‌خوردگی و آفتاب ســوختگی ترکیبی از عواملی مانند: 

✔️تابش زیاد نور خورشــید، 

✔️رطوبت کم، 

✔️درجه حرارت بالا،

✔️و غلظت کم کلسیم می باشد.

میوه انار از آنجا که باردهی انتهایی دارد، میوه ها حساس به نور خورشید می شوند و آفتاب سوختگی در آنها شدیدتر می شود. 

✅روش های زیادی در رابطه با کاهش این عارضه پیشنهاد شده است که عبارتند از: 

✔️رقم های دارای سطح برگ بیشتر 

✔️برنامه های کوددهی پیشرفته به ویژه نیتروژن، برای افزایش رشد رویشی 

✔️سایه اندازی مصنوعی با استفاده از تجهیزات و درختان دیگر، تا میوه ها کمتر در معرض نورخورشید باشند. 

❌اما با این وجود، سایه دهی مقرون به صرفه نیست و میوه های داخل تاج هم نیازی به سایه دهی ندارند. 

✔️کوددهی با نیتروژن و کلسیم، نقش مهمی در کاهش ترک‌خوردگی میوه دارد که با ایجاد وضعیت تعادل بین آب پوست، بافت داخل میوه و حفظ خاصیت ارتجاعی میوه باعث استحکام دیواره سلولی می شود.

ابزار وبمستر