• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تاثیر شوری بر میوه طالبی

  • ۸۰
تاثیر شوری بر میوه طالبی

در ایران طالبی، یکی از محصولات مهم جالیزی است که از نظر سـطح کشـت دردرجه پنجم بعد از گوجه، خیار، هندوانه و خربزه می باشد و کشــت آن در بـیش از 35000 هکتــار از اراضی در استان های تهران، مرکزی، قم، اصفهان، خراسـان، سـمنان، بوشهر و هرمزگان متمرکز شده است و میانگین عملکـرد آن 18 تن در هکتار است.
❌در این مناطق شـوری یکی از مشـکلات موجـود یـا در حـال ظهـور می باشد.
شوری اندازه میوه طالبی را کاهش داده ولی زمان رسیدن میوه را سرعت می بخشد و در عین حال شوری کم، کیفیت میوه را بهبـود می بخشد.
طالبی جزء گیاهان نیمه حساس به شوری به شمار می آیـد و میـزان آسـتانه شـوری بـرای طـالبی 2/2 دسـی زیمنس بر متر مـی باشـد.


ابزار وبمستر