• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مبارزه زراعی با شپشک مرکبات

  • ۲۷۹
مبارزه زراعی با شپشک مرکبات

✅پرهیز از آبیاری و کوددهی زیادی (شپشک های آرد آلود که به گیاهانی که دارای مقدار بالای  نیتروژن در سطح برگ ها هستند و گیاهانی که دارای بافت آبدار باشند بیشتر حمله میکنند.)

✅استفاده از فشار باد و یا آب در روی ساقه های قوی برای کم کردن تعداد شپشک ها 

✅شستشوی مرتب گیاه مانع از آلودگی مجدد گیاه میشود.