• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

گیاه انیسون یا بادیان رومی

  • ۲۶۹
گیاه انیسون یا بادیان رومی

انیسون گیـاهی است علفـی، یکـساله، دارای ریـشه راست دوکی شکل، با انشعابات باریک. ســاقه مستقیم و استوانه ای شکل و کم و بیش کرک دار است. گل های کوچـک و سفید رنگ آن، معمولا به صورت چتر و میوه آن به رنگ های سبز مایل به خاکستری است. قــسمت مــورد اســتفاده آن، برگ و میوه های خشک شده است.

انیسون دوره رشد متوسطی از شروع رویش بذر تا تولید میوه، 120 تا 150 روز دارد. بذرها بعد از 17 تا 25 روز سبز می گردند. رویش اولیه گیاهان بسیار کند است، به طوری که از رویش بذر تا ساقه دهی 35 تا 40 روز، از رویش بذر تاگل دهی، 65 تا 75 روز و از گلدهی تا رسیدن میوه، 20 تا 25 روز است.