• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

برنامه کوددهی گیاه دارویی انیسون

  • ۶۵
برنامه کوددهی گیاه دارویی انیسون

الف) اغلـب جـذب کود در گیاه، در دوره ی ظهور ساقه تـا گـلدهـی اسـت.

ب) دوره های کـود سـرک در دوره رشد رویشی مؤثر است و درآب و هوای خــشک اثــر بیــشتری دارد.

ج) تحقیقات نشان داده است که برای تولید 500 تا 600 کیلوگرم بذر افزودن:

 40 تا 60 کیلـوگرم در هکتـار نیتـروژن،

 60 تا 90 کیلوگرم اکسید فسفر و 

 40 تــا 60 کیلــوگرم در هکتــار اکــسید پتاسیم در فصل پاییز و هنگام آماده سازی زمین، لازم است.

د) هم چنین در مرحله ساقه دهی، افزودن 20 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به صورت سرک، نقش عمده ای در افزایش عملکرد بذر دارد.

ابزار وبمستر