• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

سمینار مدیریت تغذیه باغ

  • ۱۲۰
سمینار مدیریت تغذیه باغ

این سمینار با همکاری خدمات کشاورزی باغبان جهرم و شرکت جنوبگان کرمان، با حضور جمعی از باغداران پیشرو شهرستان جهرم، در تاریخ سه شنبه 16 دی ماه 1399 هجری خورشیدی، از ساعت 10 الی 12 صبح در یکی از باغ های مرکبات بخش سیمکان برگزار گردید. در این برنامه دکتر صابری (رئیس بخش ترویج شرکت جنوبگان) به ارائه سمینار آموزشی پرداخت و همچنین مهندس دهقانی (مسئول فنی خدمات کشاورزی باغبان)، مهندس ابراهیمی و مهندس رشیدی (کارشناسان بخش ترویج شرکت جنوبگان) حضور داشتند.

ابزار وبمستر