• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

بهترین راه پیشگیری از سرمازدگی

  • ۱۶۰
بهترین راه پیشگیری از سرمازدگی

روش های غیر فعال در کاهش خطرات سرما و یخ زدگی بر مبنای پیشگیری از سرما می باشند؛ به عبارت دیگر این روش ها عمدتاً به زمان احداث باغ مرتبط هستند. روش های غیرفعال، کارآمدترین و موثرترین راه برای کاهش خطرات سرمازدگی و یخبندان هستند. آمایش منطقه برای عدم وجود سرمازدگی و یخ زدگی محصول مورد نظر جهت کشت، استفاده از ارقام دیرگل و مقاوم و همچنین استفاده از پایه های مقاوم به سرما، از روش های غیر فعال در مقابله با سرما و یخ زدگی می باشند.

ابزار وبمستر