• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

وجین دستی گل جالیز

  • ۱۱۶
وجین دستی گل جالیز

وجین دستی یکی از مؤثرترین روش ها برای از بین بردن اندام های هوایی و جلوگیری از تولید بذر در مزارع با مساحت کم یا آلودگی کم به گل جالیز می باشد. عملیات برش گل جالیز بایستی در اوایل زمان گلدهی و قبل از تولید بذر انجام شود، در غیر این صورت باعث تحریک جوانه زنی جوانه های خفته آن میگردد. بنابراین در سطوح وسیع و زراعت هایی مانند کلزا غیر عملی می باشد.

ابزار وبمستر