• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مشکلات کاشت خار مریم

  • ۴۳۰
مشکلات کاشت خار مریم

مهمترین مشکل در زراعت گیاه خار مریم ریزش دانه های رسیده آن است، به طوری که عدم برداشت در زمان و شرایط مناسب باعث می گردد که افزون بر 50 درصد دانه ها توسط باد ریزش نمایند. دانه رسیده این گیاه دارای پاپوس های ابریشمی سفید رنگ بزرگی در نوک سرمی باشد که به آنها اجازه می دهد به طور مؤثری توسط باد پراکنده شود. عدم رسیدن همزمان گل آذین ها، از دیگر چالش ها در برداشت محصول دانه این گیاه است. زیاد بودن ارتفاع گیاه (افزون بر 2 متر در شرایط مناسب) برداشت محصول دانه را مشکل ساخته و ریزش دانه را افزایش می دهد. برداشت محصول با دست بسیار کند و خیلی پر خرج است. به ویژه آن که به طور تقریبی تمامی بخش های گیاه با خارهای بزرگ و بسیار تیز پوشانده شده است. در برداشت مکانیزه در مقایسه با برداشت با دست، عملکرد دانه تا حدود 50 درصد کاهش می یابد. کیفیت محصول دانه در برداشت مکانیزه نیز پایین می باشد، زیرامحصول به دست آمده مخلوطی از دانه های رسیده و نارس است.