• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کودهای دامی و بیولوژیک

  • ۱۲۷
کودهای دامی و بیولوژیک

چندی است که کودهای بیولوژیک به عنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی، به منظور افزایش حاصلخیزی خاک در تولید محصولات در کشاورزی پایدار مطرح شده اند. کاربرد کودهای حیوانی به عنوان یک عنصر مهم در مدیریت مواد مغذی خاک به شمار می رود. علاوه بر مواد مغذی و کربن آلی، طیف وسیعی از میکروب ها و میکروارنیسم ها در کودهای دامی موجود می باشد. استفاده از کودهای آلی (دامی) همراه با کودهای بیولوژیک می تواند به عنوان بستر اولی برای فعالیت کودهای بیولوژیک مناسب باشد.  محققان همچنین نشان داده اند که کاربرد کودهای بیولوژیک درتلفیق با کود دامی، اثرات کود بیولوژیک را افزایش میدهد.

ابزار وبمستر