• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنترل شیمیایی علف های هرز

  • ۸۷
کنترل شیمیایی علف های هرز

1️⃣شناسایی انواع علف ھای ھرز و تعیین تراکم و غالبیت آن ها

2️⃣انتــخاب نوع عــلف کش متــناسب با نـوع علف ھای ھــرز

3️⃣رعــایت زمان دقـــیق مبـــارزه و میـــزان صحیح مــصـرف

4️⃣استفاده از سمپاش مناسب:

✔️مناســـب ترین ســمپــاش در مورد علف ھای ھــرز گندم، سمپـــاش پشـــت تراکتــــوری بوم دار با حـــجم مناسب محلول سمپاشی (٢٢٠ تا ٢٥٠ لیتر در ھکتار) با نازل ھای تی جت

 5️⃣علـف ھرز بایســـتی در حال رشد و فعالیــت باشد و دچار تنشکم آبی و سایر تنش ھا نباشد.


ابزار وبمستر