• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

جلوگیری و کاهش ریزش گل در درختان

  • ۱۴۹
جلوگیری و کاهش ریزش گل در درختان

باغداران عزیز؛

🌸برای جلوگیری و کاهش ریزش گل و میوه، کود اکورمون (نیم در هزار) توصیه می‌شود.

✴️اکورمون فعال کننده رشد رویشی و زایشی گیاهان می باشد. گل انگیزی را بیشــتر کرده و باعث افزایش تولید گل و میوه در گیاهان می شود. 

✔️کاربرد آن به خصوص در طی فرایند تولید تا تشکیل و درشت شدن میوه در جلوگیری از ریزش گل و میوه (Setting Fruit ) موثراست. 

✴️اکورمون از طریق محلولپاشی، استفاده مستقیم در آب آبیاری و به صورت مستقیم در محلول غذائی سیستم هیدروپونیک استفاده می شود. 

✅برای درختان میوه می توان اکورمون را با روغن ولک ترکیب کرد که اکورمون از طریــق جوانه های اولیه مولد گل جذب خواهد شد. 

بــرای افزایش تعداد گل و میوه می تــوان اکورمون را قبل گلدهی محلول پاشی کرد. برای جلوگیری از ریزش میوه از ابتدای تشکیل میوه تا قبل از برداشت از ترکیب اکورمون و دفندر کلســیم به صورت جداگانه و در چند مرحله محلول پاشی نمایید. 

در صورت مشــاهده علائم کمبود عناصرغذائی در درختان و محصولات زراعی حتما اکورمون را با کودهای تغذیه ای(میکرو و ماکرو) تلفیق وسپس اســتفاده نمائید. 

✅ترکیب اکورمون با ماکرومیکس گلد ویا فروتالیو اثرات آن را تشدید خواهدکرد.

محدودیت های آبی و تنش خشکی، اثرگذاری آن را دچار مشکل خواهــد کرد. بنابراین در زمان اســتفاده ازاکورمون باید توجه داشت که رطوبت باغ یا مزرعه در حد مطلوبی باشد و یا پس ازآبیاری مزرعه استفاده شود.

ابزار وبمستر