• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کود اسپری گیاهان زینتی

  • ۱۰۴
کود اسپری گیاهان زینتی

🌸اسپری گیاهان زینتی:


✅افزایش دهنده شادابی و گلدهی گیاهان آپارتمانی


✅مصرف ساده و ایمن


✅حـاوی کلیـه عناصـر ماکـرو و میکـرو بـا قابلیـت جـذب بـالا از طریـق برگ و ریشه


✅تامین کننده تغذیه عمومی و قابل استفاده برای کلیه گیاهان


✅حـاوی اسـیدهای آلـی و عصـاره جلبـک جهـت بـالا بـردن عملکـرد و مقاومت در گیاهان

ابزار وبمستر