• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تاثیر روغن ولک بر پسته

  • ۸۶
تاثیر روغن ولک بر پسته

✅از کاربرد دیگر روغن ولک برای تامین نیاز سرمایی درختان پسته (30 تا 40 در هزار) است و نیز بعضی قارچ ها از جمله سفیدک سطحی در انگور و نیز در برخی موارد افزایش دوره خواب درخت، اگر قبل از بیدار شدن باشد، مصرف شود.

✔️به این نکته نیز باید توجه شود که بیداری درختان اگر با بادهای گرم در بهار همراه شود، این مصرف بی تاثیر است.