• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

اصلاح خاک شور

  • ۵۰
اصلاح خاک شور

اکوسالت اصلاح کننده و برطرف کننده شوری خاک است. حاوی گروه های کربوکسیل و هیدروکسیل است که به همراه کلسیم جایگزین سدیم در محیط خاک شده و با آزاد کردن آن، سبب از بین رفتن شوری و اصلاح خاک میگردد. 

✅اکوسالت با کاهش شوری خاک، شرایط را برای رشد و توسعه ریشه ها و به تبع آن رشد گیاه بهبود خواهد داد. 

اکوسالت در تمام دوره رشدی گیاه، به صورت خاکی و به همراه آب آبیاری، قابل استفاده است.

ابزار وبمستر