• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

معرفی پسیل زیتون

  • ۱۳۳
معرفی پسیل زیتون

پسیل زیتون از آفات مهم زیتون است که با تغذیه از شیره گیاهی، از نظر کمی و کیفی، موجب کاهش عملکرد درختان زیتون می شود.

پسیل زیتون، حشره ای ریزجثه و جهنده است که به رنگ قهوه ای روشن، سبز ملایم و یا خاکستری بوده و نقاط سیاه رنگی روی بال های آن وجود دارد. البته به دلیل ترشح رشته های مومی سفید رنگ و فعالیت آفت در زیر این ترشحات، رنگ بدن حشره کمتر به چشم می آید.

حشرات ماده تخم های خود را روی ساقه ها و جوانه های تازه می گذارند. پوره های نسل اول، دوم و سوم، به ترتیب در فروردین، خرداد و مهر ماه، ظاهر می شوند.

زمستان گذرانی پسیل زیتون، به صورت حشره کامل است که در پناهگاه های مختلف روی تنه درخت زیتون زمستان گذرانی می کند. 

حشرات کامل زمستان گذران، ماده های بارور هستند که در اوایل بهار با افزایش دما شروع به فعالیت و تغذیه از شیره گیاهی می کنند. 

این آفت مکنده است و با تغذیه از شیره گیاهی، تولید عسلک می کند و باعث جذب گرد و خاک و ممانعت از تنفس و فتوسنتز برگ می شود. 

مهم ترین مرحله خسارت به گیاه مرحله پورگی حشره است که با تغذیه از شیره گیاهی باعث ضعف عمومی، ریزش گل، میوه و برگ، کاهش رشد میوه ها و کاهش عملکرد می شود. 

حشره کامل و پوره های آفت با مکیدن شیره گیاهی و تولید تارهای مومی سفید رنگ روی خوشه های گل، از بارور شدن آن ها جلوگیری می کنند. پوره ها در زیر این توده های پنبه مانند مخفی شده و با مکیدن شیره گیاهی به زندگی خود ادامه می دهند.