• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنترل زراعی پسیل زیتون

  • ۹۶
کنترل زراعی پسیل زیتون

ردیابی و پایش: 

ردیابی و پایش در فروردین، اردیبهشت و مهرماه توصیه می شود تا از رسیدن آفت به سطح زیان اقتصادیجلوگیری به عمل آید. 

کنترل زراعی:

1️⃣تحقیقات نشان داده است که معمولا هرس پاییزه اثربخشی چندانی ندارد، زیرا در پاییز حشرات کامل برای زمستان گذرانی آماده می شوند و روی تنه درختان پناه می گیرند و از طرفی به دلیل داشتن قدرت پروازی، به راحتی جابه جا می شوند.

2️⃣هرس بهاره توصیه می شود. زیرا حشره در بهار، عمدتاً در مرحله تخم قرار دارد و با هرس شاخه ها در این زمان، بخش عمده آفت از بین می رود و آفت قادر نیست به تعادل طبیعی خود باز گردد. 

3️⃣حذف پاجوش ها و نرک ها در تابستان، پاییز و زمستان توصیه می شود. 

4️⃣تغذیه گیاهی و تقویت درختان 

5️⃣آبیاری منظم و کافی جهت کمک به دریافت مواد غذایی و جلوگیری از تنش های آبی